• Thursday, 29 October 2020 / 12 Rabi‘ al-awwal 1442

Zeenatul Islam Jumu'ah Lecture: Lecturer Sheikh Sadula Khan - Friday 25 September 2020Date: Friday, 25 September 2020

Speaker(s): Shaykh Sadullah Khan,

Masjid: Zeenatul Islam Masjid,

Source: https://www.youtube.com/watch?v=h6uyCJHqkZ4