• Sunday, 23 January 2022 / 19 Jumada al-akhirah 1443

Masjidul Bagr Live Jumuah: Surah Kahf : Uwais Davids, English Khutba: Omar Samuels, 1st Muahthiem: Amr Ismail, 2nd Muahthiem: Sadaqah Samuels, Arabic Khutba: Omar Samuels, Salaah: Omar Samuels, Dua: Omar SamuelsDate: Friday, 10 September 2021

Masjid: Masjidul Bagr,

Source: https://www.youtube.com/watch?v=TGhRFs8AcRQ